LAGAR OCH REGLER


VAD SÄGER LAGEN?

Från och med år 2010, med stöd av Plan- och bygglag (2010:900), ska alla allmänna platser och publika lokaler vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. Detta innebär att det finns ett lagkrav på, att där det finns ett behov, ska det finnas taktila skyltar i offentliga miljöer, så att dessa ska göras tillgängliga för personer med en synnedsättning och blindhet.

Hinder i form av bristande skyltning ska avhjälpas i publika lokaler och på allmänna platser om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. (Enligt BFS 2011:13 - HIN 2)


SKYLTENS PLACERING 

Det finns regler kring skyltens placering som ska göra att både stående och rullstolsburna personer enkelt ska kunna läsa samma skylt. Avståndet från golv till skyltens underkant bör vara minst 1,4 m och avståndet från golvet till skyltens ovankant bör max vara 1,6 m. Om möjligt ska skylten placeras i den lägre delen av intervallet av hänsyn till rullstolsburna personer. Om lokalen främst används för verksamhet riktad mot barn bör skylten placeras lägre på väggen.

Om skylten placeras vid en vanlig dörr ska den i största möjliga mån sitta på den sida av dörren där dörrhandtaget finns. Går ej detta placeras skylten på närmast angränsande vägg.

Vid automatiska skjutdörrar, exempelvis vid entréer till butiker, placeras skylten där det är bäst lämpat. Det viktigaste är att synskadade ostört ska kunna läsa skylten utan att hindra någon att gå in eller ut. Vid dubbeldörrar bör det placeras skyltar på vardera sida av dörren.

Är det svårt att uppfylla ovan nämnda rekommendationer bör skyltarna generellt placeras där man kan förväntar sig att de ska finnas så att man kan komma tätt intill. Det är också viktigt att skyltar är bra belysta, helst skall ljuset komma uppifrån, och att de produceras på ett icke reflekterande material.